Giờ ngoại khóa lớp lá 2

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vào ngày đầu tuần lớp lá 2 cho các cháu tham quan hoạt động ngoại khóa, tham quan vườn rau sạch của trường. Trẻ được nhổ cỏ, bắt sâu…