TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN SAU SỬA ĐỔI.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 507/PGĐT- GDMN ngày 12/08/2021 của phòng GD&ĐT huyện Eakar về việc cử CBQL, GVMN tham dự tập huấn về việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN và bồi dường nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ giáo viên mầm non.

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường. Hôm nay vào ngày 26 tháng 8 năm 2021 bộ phận chuyên môn trường mầm non Măng Non đã tiến hành Xây dựng kế hoach tập huấn chuyên môn cho toàn thể cán bộ quản lý giáo viên giảng dạy tại các nhóm lớp trường MN Măng Non.

 

                                                                                                                     Tin, bài:Vũ Thị Thanh Huệ